Lázeňský a návštěvní řád

Vážení hosté! Zakoupením vstupenky uzavíráte s lázněmi smlouvu o návštěvě s koupáním a uznáváte tímto lázeňský řád jako část smlouvy.

1. Povinnosti lázní

1.1. Povolení využívat zařízení, návštěvníci nesou za sebe zodpovědnost
(1) Lázně umožňuje návštěvníkům, využívat koupacího zařízení v rámci lázeňského řádu na vlastní nebezpečí.
(2) Ze strany lázní či personálu není možné obecně zabránit úrazům při koupání. Návštěvníci nesou především sami zodpovědnost za rizika spojená se vykonávání sportu v koupacím areálu.
(3) To samé platí pro narušení či jiné překročení soukromí návštěvníka jinými návštěvníky či jinými osobami, které nepatří k personálu lázní.
(4) Lázně se ujímají pouze níže uvedených povinností.

1.2. Otevírací doba a přístup
(1) Lázně se zaručují umožnit přístup během otevírací doby, která je buď vyvěšená nebo byla sdělena dozorčím personálem.
(2) Pokud bude překročen maximální počet návštěvníků, smí lázně omezit vstup pomocí příslušného personálu. V těchto případech musí návštěvníci počítat s čekací dobou.
(3) Lázně si vyhrazují právo nepovolit osobám bez odůvodnění vstup, které se jeví být pochybné.

1.3. Stav a používání zařízení
(1) Lázně zaručují, že jsou zařízení vybudována, obsluhována a udržována podle předpisů. Zejména musí lázně dodržovat platné předpisy o hygieně a bezpečnosti. Lázně nemají žádné další povinnosti.
(2) V okamžik, kdy se lázně dozví o poruše, nedostatku nebo vadnosti zařízení, přičemž by nebyl zaručen bezpečný provoz, zakáže se neprodleně používání poruchového
zařízení nebo jej patřičně omezí.
(3) Návštěvník lázní je sám zodpovědný za dodržování pokynů příslušného personálu.

1.4. Kontrola dodržování lázeňského řádu
Lázně kontrolují v přiměřeném rámci pomocí příslušného personálu dodržování lázeňského řádu návštěvníky a ostatní osoby, které se nachází v areálu lázní. Pokud bude zjištěn přestupek, může být dotyčné osobě vyslovena výstraha a, pokud by to bylo nutné, může být osoba vykázána z areálu. Pro bezpečí návštěvníků a jako ochrana před vandalismem jsou v lázních instalované bezpečnostní kamery.

1.5. Pomoc při úrazech
Pokud dojde k úrazu, zajistí lázně neprodleně pomocí příslušného personálu v přiměřeném rámci pomocné opatření.

1.6. Pomoc při zabránění oznámených nebezpečí
Pokud lázně, především příslušný personál, obdrží od návštěvníků informace o hrozícím nebezpečí na zdraví a životě návštěvníků, udělá lázeňský personál vše v přiměřeném rámci, aby tomuto nebezpečí zabránil.

1.7. Nelze dohlížet na nezletilé, postižené osoby a neplavce.
Lázně a tím jejich personál nemohou zaručit, a tím pádem nejsou povinny, dohlížet na nezletilé resp. tělesně nebo mentálně postižené osoby a neplavce. Z tohoto důvodu bude dětem mladších 12 let povolen přístup jen za doprovodu dospělého.

1.8. Ručení lázní
(1) Lázně ručí jen za škody, které způsobily návštěvníkovi protiprávním, zaviněným chováním a porušením smlouvy.
(2) Lázně neručí za škody, které vznikly nedbáním lázeňského řádu, jiných ustanoveních o používání či pokynů personálu, vlastním zaviněním poškozeného nebo neodvratnými událostmi resp. vyšší mocí, zejména zásahem třetích osob. Spoluvina vede k odpovídajícímu dělení viny. Samé platí pro podobná pravidla používání (např. tobogán, sauna atd.) a případné zákazy používání a omezení dle bodu 1.3. Od. 2.
(3) Lázně neručí za škody na předmětech, které vznikly při styku s vodou.
(4) Používání parkovišť probíhá na vlastní nebezpečí. Lázně nejsou povinné hlídat parkoviště či jejich plochy a jiná zařízení udržovat, aby se zabránilo škodám na vozidlech (např. hřebíky, střepy skla nebo výmoly).

2. Povinnosti návštěvníků

2.1. Vstupenky, klíče, hodnotové karty, poplatky
(1) Používání lázeňského zařízení se váže na platnou vstupenku dle tarifního řádu. Tarifní řád je částí lázeňského řádu.
(2) Vstupenky a saunové pásky musí být po celou dobu návštěvy upevněné na zápěstí. Ztracené vstupenky resp. saunové pásky nebudou znovu vystaveny. Návštěvník musí lázně opustit nebo zakoupit novou vstupenku resp. saunový pásek.
(3) Za vydané klíče lze požadovat dle platných tarifů kauci.
(4) Za ztracené vstupenky a klíče je třeba uhradit náhradu.

2.2. Dozor dětí, nezletilých, neplavců a postížených osob
(1) Za dozor dětí, nezletilých, neplavců, a postižených osob ručí osoby za ně zodpovědné (např. zákonný zástupce nebo dozorčí či pečovatelský personál).

(2) Tyto osoby povinné dozoru jsou i tehdy dozoru zodpovědný, když předčasně opustí areál lázní.
(3) Platná ustanovení o ochraně mladistvých, zejména zákaz alkoholu, kouření, pobytu a povinnosti zákonných zástupců, musí mladiství a jejich zákonní zástupci dodržovat.

2.3. Dozor skupin
(1) V případě návštěvy skupin jsou za dodržování lázeňského řádu zodpovědní: dozorčí osoba u studentů, příslušný funkcionář u spolků a jiných organizací.
 Tyto osoby musí být přítomny po celou dobu návštěvy skupiny.
(2) Tyto dozorčí osoby musí spolupracovat s dozorčím personálem lázní, aby byl zaručen normální lázeňský provoz a nebyl rušen návštěvou skupiny.
(3) Dozorčí osoba skupiny musí zaručit, že se v budovách lázní nebude běhat, aby se zabránilo úrazům.

2.4. Pokyny personálu lázní
(1) Návštěvníci jsou povinny bezvýhradně dbát pokynů příslušného personálu. To platí i tehdy, pokud by návštěvník byl názoru, že je pokyn neoprávněný.
(2) Při porušené lázeňského řádu resp. zákazu používání pro jistá zařízení (např. skluzavka, sauna) nebo nedbání omezení dle bodu 1.3. od. 2 nebo odporování pokynům příslušného personálu může návštěvník ztratit nárok na navrácení vstupného a být vkázán z lázní.
(3) V zvláštních případech lze vyslovit i zákaz vstupu do budoucna.

2.5. Hygienická ustanovení
(1) Návštěvníci jsou zavázány udržovat nejvyšší čistotu v celých lázních.
(2) V areálu, který je přístupný jen naboso, je třeba nosit koupací pantofle. Platí tam zákaz nosit venkovní obuv.
(3) Je zakázáno navštěvovat lázně s nakažlivou nemocí.
(4) Před každým vstoupením do bazénu je třeba se z hygienických důvodů osprchovat. Sprchy musí být po použití okamžitě vypnuty.
(5) Používání mýdla, šampónu nebo mycích prostředků a mytí plavek v bazénech je zakázáno.
(6) Odpadky (lahve, sklenice, plechovky, papír atd.) musí být odstraněny do odpadkových košů. Lehátka musí být zanechána čistá.
(7) Používání křehkých skleněných nádob v koupacím areálu je zakázáno.
(8) Při záměrném znečišťování bazénů (sněhem, hlínou nebo jinými předměty) musí dotyčný nést náklady čištění bazénu a bude nejspíš vykázán.

2.6. Zákaz ohrožení a obtěžování
(1) Každý návštěvník je z hlediska hlučnosti povinen dbát na ostatní návštěvníky. Je tedy vše zakázáno, co ostatní návštěvníky obtěžuje nebo dokonce ohrožuje.
(2) Ohraničení lázeňského areálu se nesmí přelézat nebo se na nich lézt.
(3) Všechna zařízení lázní smí být používány jen podle jejich stanovených účelů (např. brouzdaliště, bazén pro neplavce, skluzavka).
(4) V celém saunovém areálu platí přísný zákaz mobilních telefonů.
(5) Používání potápěčských brýlí a podobného příslušenství je v bazénech saonového areálu zakázáno.

2.7. Skluzavky
(1) Pro skluzavky platí vyvěšená ustanovení.

2.8. Používání dalších zařízení
(1) Další zařízení lze používat, dokud jsou disponibilní, za odpovídající poplatek.
(2) Za ztrátu nebo poškození se musí poskytnout náhradu.

2.9. Přinesení a ztráta předmětů, parkován vozidel
(1) Neručí se za cenné předměty, které hosté přinesou s sebou.
(2) Nalezené předměty budou uschovány u pokladny.
(3) Vozidla a jiné předměty smí být odstaveny jen tak, aby nezastavovaly přístup k lázním, zejména z hlediska přístupnosti při nasazení záchranné služby, hasičů a policie.

2.10. Povinnost oznámení / poskytnutí pomoci
(1) Úrazy, krádeže a stížnosti se musí neprodleně hlásit příslušnému personálu nebo vedení lázní.
(2) Každý návštěvník je povinen poskytnou první pomoc nebo jinou pomoc.

2.11. Jiná výdělečná činnost / reklama
Jakýkoliv způsob výdělečné činnosti či reklamy v areálu lázní musí být odsouhlasen majitelem.

 

Každý návštěvník souhlasí při koupi vstupenky s lázeňským a návštěvním řádem.

(Odborný svaz rakouských koupališť)

x

Pool and sauna capacity

koupání - FREE CAPACITY

There are currently enough tickets available.

SAUNA - FREE CAPACITY

There are currently enough tickets available.

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close